Arbetsdomstolen; fulltext

ARBETSDOMSTOLEN AD 2001 nr 26 Tvist om tillämpningen av en bestämmelse i AB 98, vilken innebär att vissa hälsoundersökningar skall genomföras i nära samförstånd med arbetstaga­ren. - Efter sammanträde mellan företrädare för en kommun och en hos kommunen anställd idrottslärare undertecknas en överenskommelse om slumpvisa alkoholtester på arbetstid under en viss tid. Sedan ett alkoholtest gett positivt resultat hålls ett nytt sammanträde, som avslutas med att det undertecknas en ny överenskommelse av innebörd dels att alkoholtest skall utföras varje morgon under en viss tid, dels bl.a. att idrottsläraren skall vara hemma från arbetet under två dagar med bibehållen lön. I målet uppkommer följande frågor:

a)  Har läraren undertecknat överenskommelserna under sådana förhållanden att alkoholtesterna inte har genomförts i nära samförstånd med honom?

b)  Har läraren avstängts i strid med bestämmelserna i AB 98?

c)  Har kommunen åsidosatt sin förhandlingsskyldighet enligt 11 § medbe­stämmandelagen? 

 

 

Innehållsförteckning

Innehållsförteckningen är ingen del av domen utan har lagts in för att göra det lättare att läsa den på Webben. Namnen i domen har avidentifierats, och rubrikerna har tydliggjorts. I övrigt är det domstolens originaltext.

 

                                                                                                                         

                                                                              

Innehållsförteckning

Innehållsförteckningen är ingen del av domen utan är tillagd för att den som läser sidan på Webben lättare skall kunna manövrera i den. I övrigt är detta en fulltextversion, med den skillnaden att namnen har avidentifierats.

Innehållsförteckning. 1

Sammanfattning. 2

SAKEN.. 2

Övriga hälsoundersökningar 3

ÖVERENSKOMMELSE. 3

ÖVERENSKOMMELSE. 4

Till utveckling av sin talan har parterna anfört i huvudsak följande. 5

Förbundet 5

Kommunen. 6

Domskäl 7

Domslut 11

Sammanfattning

Tvist om tillämpningen av en bestämmelse i AB 98, vilken innebär att vissa hälsoundersökningar skall genomföras i nära samförstånd med arbetstaga­ren. - Efter sammanträde mellan företrädare för en kommun och en hos kommunen anställd idrottslärare undertecknas en överenskommelse om slumpvisa alkoholtester på arbetstid under en viss tid. Sedan ett alkoholtest gett positivt resultat hålls ett nytt sammanträde, som avslutas med att det undertecknas en ny överenskommelse av innebörd dels att alkoholtest skall utföras varje morgon under en viss tid, dels bl.a. att idrottsläraren skall vara hemma från arbetet under två dagar med bibehållen lön. I målet uppkommer följande frågor:

a)  Har läraren undertecknat överenskommelserna under sådana förhållanden att alkoholtesterna inte har genomförts i nära samförstånd med honom?

b)  Har läraren avstängts i strid med bestämmelserna i AB 98?

c)  Har kommunen åsidosatt sin förhandlingsskyldighet enligt 11 § medbe­stämmandelagen? 

ARBETSDOMSTOLEN                                      DOM                                    Dom nr 26/01

                                                                               2001-03-28                          Mål nr A 69/00

Stockholm

KÄRANDE

Lärarnas Riksförbund, Box 3529, 103 69 STOCKHOLM

Ombud: förbundsjuristen Nils Erik Solberg, samma adress

SVARANDE

Wadköping kommun, Box 30000, 701 35 WADKÖPING

Ombud: jur. kand. Ulf Nordström, Svenska Kommunförbundet, 118 82 STOCKHOLM

SAKEN

kollektivavtalsbrott m.m.

Mellan Wadköping kommun och Lärarnas Riksförbund gäller kollektivavtalet All­männa bestämmelser, AB 98, som bland annat innehåller regler om hälso­undersökning och avstängning av arbetstagare. I avtalet föreskrivs bland annat följande.

§ 7                Intyg om arbetsförmåga och hälsoundersökningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Periodiska hälsoundersökningar

Mom. 2  Om en arbetstagare har arbetsuppgifter där brister i arbetstagarens hälsotillstånd medför risk för människors liv, personliga säkerhet eller hälsa eller för betydande skador på miljö eller egendom, är arbetstagaren efter sär­skild uppmaning av arbetsgivaren skyldig att regelbundet genomgå hälso­undersökningar som är nödvändiga för bedömning av om arbetstagaren har sådana brister i sitt hälsotillstånd.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Övriga hälsoundersökningar

Mom. 3  Övriga hälsoundersökningar ska genomföras i nära samförstånd med arbetstagaren.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 9  Avstängning m.m. med eller utan avlöningsförmåner

Förseelser m.m.

Mom. 1  Arbetstagare kan på grund av förseelse tillfälligt tas ur arbete av arbetsgivaren. För denna tid ska arbetstagaren avstå samtliga avlöningsför­måner, om inte arbetsgivaren av särskilda skäl medger att viss del av lönen får behållas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mom. 4  Finns annars vägande skäl att avstänga arbetstagare har arbetsgiva­ren rätt att besluta om detta för högst 30 kalenderdagar i sänder. Under en sådan avstängning behåller arbetstagare grupp 1 avlöningsförmånerna.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kenth F, som är medlem i förbundet, har sedan länge arbetat som idrottslärare på W skolan i Wadköping. En dag i september 1998 upptäckte skolans rektor, Lennart N, att Kenth F i sitt skåp på arbetsplat­sen förvarade två vodkaflaskor, av vilka en var tom. Lennart N, som kände till att Kenth F tidigare hade haft vissa alkoholproblem, kontakta­de med anledning av händelsen Alf L, som var chef för kommundelen Valla inom Wadköping kommun. De kom överens om att ett möte med Kenth F skulle hållas. Vid mötet, som hölls på kommundelskontoret dagen efter händelsen, deltog förutom de tre nämnda personerna även perso­nalsekreteraren Mona E och förbundets lokala företrädare Per B. Mötet resulterade i att Kenth F och Alf L samma dag skrev under en handling med följande lydelse.

ÖVERENSKOMMELSE

Följande överenskommelse har träffats mellan Valla och Kenth F, 430509-6812.

Alkoholtester skall slumpmässigt utföras på Kenth F på arbetstid under höstterminen 1998.

Kenth F skall tillsammans med sin chef Lennart N kontakta UBB för eventuella behandlingsåtgärder.

Visar det sig att alkoholtestet är positivt eller att Kenth F vägrar att genomföra provet kommer han omedelbart att avstängas från sin arbetsplats. Samtal om ev. kommande åtgärder kommer då att föras med Kenth.

Wadköping 98 09 30

För Valla kdf:

Alf L                                                                        Kenth F

………………                                                         ………………..

Alf L                                                                        Kenth F

Kommundelschef

Under tiden som följde skedde ett antal alkoholtester av Kenth F på hans arbetsplats genom företagshälsovårdens försorg. Den 3 november 1998 utvisa­de ett alkoholtest att Kenth F hade 0,2 promille alkohol i blodet. Detta ledde till att ett nytt möte med samma deltagare som tidigare hölls dagen därpå, den 4 november 1998. Mötet resulterade i att Kenth F och Alf L samma dag skrev under en ny handling med följande lydelse.

ÖVERENSKOMMELSE

Följande överenskommelse har träffats mellan Valla kdf och Kenth F, 430509-6812.

Kenth F skall vara hemma från arbetet den 5 och 6 november 1998 med lön.

Under tiden 9-27 november skall alkoholtest utföras på Previa varje morgon före arbetet.

Under tiden 30/11-18/12 skall detta ske 3 gånger i veckan.

Om alkoholtestet är positivt eller att Kenth uteblir skall företagssköterskan meddela arbetsgivaren, som då kommer att kontakta Kenth. Han får då inte gå till arbetet den dagen och sjukavdrag görs på lönen.

Den 9 november skall Kenth träffa beteendevetare på Previa för samtal.

Lennart N kommer därefter att ha regelbundna träffar med Kenth.

Wadköping 98 11 04

För Valla kdf:

Alf L                                                                        Kenth F

………………                                                         ………………..

Alf L                                                                        Kenth F

Kommundelschef

Kenth F var hemma från arbetet den 5 och 6 november 1998. Därefter genomfördes alkoholtester av Kenth F och han deltog i samtal hos Previa i enlighet med överenskommelsen. Alkoholtesterna gav aldrig positivt utslag, förutom vid ett tillfälle, men utslaget kunde då förklaras med att Kenth F hade intagit en viss medicin. Den 15 december 1998 kom man över­ens om att avbryta förfarandet.

Mellan parterna har uppstått tvist om huruvida alkoholtesterna, vilka enligt vad parterna är ense om skall betraktas som hälsoundersökningar i kollektivavtalets mening, har genomförts i nära samförstånd med Kenth F enligt AB 98 § 7 mom. 3. Vidare har uppstått tvist huruvida Kenth F avstängts från arbetet under tiden den 5-6 november 1998 och i så fall om avstängningen varit tillåten enligt AB 98 § 9. Slutligen har tvist uppstått i frågan om kommu­nen varit skyldig att förhandla med förbundet enligt 11 § medbestämmande­lagen innan ovan angivna överenskommelser undertecknades.

Sedan parterna fört lokala och centrala tvisteförhandlingar utan att nå någon lösning av tvisten, har förbundet väckt talan i Arbetsdomstolen och yrkat att domstolen skall förplikta kommunen att utge allmänt skadestånd dels till Kenth F med 80 000 kr, varav 60 000 kr för brott mot AB 98 § 7 och 20 000 kr för brott mot AB 98 § 9, dels till förbundet med 30 000 kr för brott mot AB 98 §§ 7 och 9 samt 11 § medbestämmandelagen, jämte ränta på beloppen enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämning (den 17 april 2000) tills betalning sker.

Kommunen har bestritt yrkandena och har för den händelse kommunen skulle befinnas skadeståndsskyldig för brott mot 11 § medbestämmandelagen yrkat att skadeståndet skall jämkas till noll. Den yrkade räntan har vitsordats som skälig i och för sig.

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.

Till utveckling av sin talan har parterna anfört i huvudsak följande.

Förbundet

Kenth F har varit anställd hos Wadköping kommun i 22 år och har sedan länge tjänstgjort som idrottslärare vid W skolan.

Den 29 september 1998 begärde Lennart N att Kenth F skulle öppna sitt skåp på arbetsplatsen. Kenth F öppnade sitt skåp, där han hade en flaska sprit förvarad. Med anledning av detta kallades Kenth F till ett möte att hållas dagen efter på kommundelskontoret. Kenth F fort­satte att hålla sina lektioner enligt schemat. Kenth F kontaktade inför mötet Per B, som förklarade sig kunna delta.

Vid mötet på kommundelskontoret den 30 september förklarade Per B att han inte betraktade mötet som en facklig förhandling; han hade inte kallats till mötet av arbetsgivaren och hade inte hunnit förbereda sig. Lennart N uppgav att han fått indikationer från föräldrar till elever på skolan att Kenth F luktade alkohol. Anklagelserna preciserades inte och det an­gavs inga tidpunkter eller platser då det skulle ha hänt. Lennart N upp­gav vidare att han misstänkte att Kenth F missbrukade alkohol. Kenth F förklarade att han inte hade några alkoholproblem och förnekade att han luktat alkohol på arbetsplatsen. Alf L krävde till en början att Kenth F omedelbart skulle avstängas. Per B framhöll det felaktiga i förfarandet. Den diskussion som följde ledde fram till de punkter som fram­går av den skriftliga s.k. överenskommelsen. Kenth F ansåg sig under hotet om avstängning inte kunna göra annat än att skriva under handlingen.

Därefter gjordes slumpmässiga alkoholtester av Kenth F genom att en sjuksköterska kom till skolan. Kenth F deltog även vid ett par tillfällen i samtal om alkohol på UBB. Den 3 november 1998 blev testresultatet positivt, dvs. alkoholtestet utvisade att Kenth F hade 0,2 promille alkohol i blodet. Orsaken var att Kenth F kvällen innan hade varit på pub och druckit några starköl.

Den 4 november hölls ett nytt möte med samma deltagare som vid mötet den 30 september. Även denna gång fick Kenth F själv kontakta Per B, som trots mycket kort varsel hade möjlighet att närvara. Per B förklarade igen att han inte betraktade mötet som en facklig förhandling och att han inte hade hunnit förbereda sig. Vid detta möte påstod arbetsgivaren att Kenth F hade försökt smita från ett alkoholtest den 2 november, men det riktiga förhållandet var att Kenth F varit tvungen att följa sin far till sjukhuset. Lennart N sade att Kenth F inte hade följt tidigare meddelade föreskrifter och han anklagade Kenth F för att vara ointresse­rad av behandlingssamtalen på UBB. Diskussionerna som följde ledde fram till de punkter som framgår av den andra skriftliga s.k. överenskommelsen. Per B framhöll att Kenth F borde erhålla betänketid innan han skrev under handlingen, men Alf L ställde ultimatum att Kenth F antingen skrev under eller blev avstängd, och Kenth F ansåg sig inte heller denna gång kunna göra annat än att skriva under.

Kenth F var hemma från arbetet torsdag och fredag den 5 och 6 novem­ber. Under de tre första veckorna därefter underkastade sig Kenth F provtagning varje arbetsdags morgon; under resterande tid fram till mitten av december skedde provtagning tre gånger per vecka. Provtagningen genomför­des genom att Kenth F besökte företagshälsovården på morgonen innan han började arbeta. Kenth F hade även samtalskontakter med beteende­vetare på företagshälsovården.

Kenth F har uppfattat arbetsgivarens agerande under höstterminen 1998 som mycket kränkande. Förfarandet har orsakat att Kenth F periodvis varit sjukskriven under tiden därefter. Det kan nämnas att Lennart N i december 1999 sade till Kenth F att han skulle ”sätta dit” denne om han kände någon alkoholdoft.

Sammanfattningsvis gör förbundet gällande följande som grund för sina yrkan­den.

Förbundet gör gällande att alkoholtesterna inte har genomförts i nära samför­stånd med Kenth F och att kommunen därför genom förfarandet gjort sig skyldig till brott mot AB 98 § 7 mom. 3. Kommunen är därför skade­ståndsskyldig gentemot Kenth F och förbundet. Vidare har kommunen i strid med AB 98 avstängt Kenth F från arbetet under tiden den 5-6 november 1998. Kommunen är på grund av detta skadeståndsskyldig gentemot Kenth F och förbundet. Slutligen har kommunen innan de s.k. överens­kommelserna träffades inte primärförhandlat med förbundet enligt 11 § medbe­stämmandelagen. Kommunen har varit skyldig att förhandla med förbundet oberoende av om alkoholtesterna genomförts i nära samförstånd med Kenth F. På grund av underlåtenheten att förhandla är kommunen skadestånds­skyldig gentemot förbundet.

Kommunen

Skolledningen erhöll i början av höstterminen 1998 indikationer på att Kenth F luktade alkohol på arbetet. Med anledning därav hölls samtal med Kenth F under vilka han erbjöds stöd och hjälp. Kenth F medgav att han tidigare hade haft vissa alkoholproblem. Dessa samtal ledde inte till några vidare åtgärder från arbetsgivarens sida.

I september 1998 berättade en elev för Lennart N att Kenth F förvarade sprit på arbetsplatsen. När Kenth F öppnade sitt skåp för Lennart N kunde denne konstatera att Kenth F i skåpet hade två flaskor vodka och ett glas.

Arbetsgivarens syfte med mötet dagen därpå var att hitta en lösning på det problem som kunde ligga i att Kenth F möjligen drack sprit under arbetstid. Lennart N och Alf L uttalade inga hot om att Kenth F skulle avstängas under mötet, men de var tydliga i sin inställning att det inte fick förekomma någon alkohol på arbetet. De kände till att Kenth F tidigare hade haft alkoholproblem och var oroliga för såväl honom som eleverna. Mötet, som pågick i ca en och en halv timme, resulterade i den första skriftliga överenskommelsen. Det kan noteras att villkoret i överens­kommelsens sista stycke står i överensstämmelse med avstängningsvillkoren i AB 98 § 9. Lennart N och Alf L frågade Kenth F flera gånger under mötet om denne var nöjd och om överenskommelsen kändes bra. Kenth F hade inga invändningar.

De överenskomna alkoholtesterna skulle bestå i utandningsprov genom före­tagshälsovårdens försorg. Kontakten med UBB, som är en enhet för utredning och behandling av psykiatriska patienter med beroendeproblematik inom landstingets psykiatriska klinik, byggde på frivillighet och skulle ske på Kenth Fs villkor. Tanken var att samtalen med UBB så att säga skulle öppna en dörr för Kenth F. Kenth F kunde när som helst avsluta samtal­skontakten.

Vid mötet den 4 november - efter det positiva testresultatet dagen före -poängterade Lennart N och Alf L hur allvarligt man såg på det förhållandet att Kenth F varit alkoholpåverkad i arbetet. Mötet resulte­rade i den andra skriftliga överenskommelsen. Liksom vid det förra mötet frågade Lennart N och Alf L flera gånger Kenth F om denne var nöjd med villkoren i överenskommelsen. Kenth F hade då inga invändningar. I överenskommelsen ingick att Kenth F inte skulle arbeta torsdagen och fredagen den 5 och 6 november. Det var alltså inte fråga om någon avstängning. Kenth F skulle vara hemma från arbetet bl.a. med hänsyn till att förfarandet med alkoholtesterna, som skulle ske varje morgon, skulle hinna föranstaltas.

De följande alkoholtesterna, som genomfördes enligt överenskommelsen, gav aldrig positivt utfall, med undantag av ett tillfälle, men utslaget kunde då för­klaras med att Kenth F hade intagit en viss medicin. Vid ett möte den 15 december kom man överens om att avbryta förfarandet.

Sammanfattningsvis gör kommunen gällande följande som grund för sin in­ställning.

Alkoholtesterna har hela tiden genomförts i nära samförstånd med Kenth F, varför kommunen inte gjort sig skyldig till brott mot AB 98 § 7 mom. 3. Arbetsgivaren och Kenth F kom överens om att Kenth F skulle vara hemma från arbetet den 5 och 6 november och Kenth F har därför inte avstängts från arbetet. För det fall Arbetsdomstolen skulle finna att Kenth F avstängts, gör kommunen gällande att avstängningen varit tillåten enligt AB 98 § 9, i första hand mom. 1 och i andra hand mom. 4. Kommunen har inte varit förhandlingsskyldig enligt 11 § medbestämmande­lagen innan överenskommelserna träffades, eftersom det varit fråga om över­enskommelser och inte ensidiga beslut av arbetsgivaren.

Domskäl

Bakgrunden till tvisten i målet är i korthet följande. Lennart N, rektor vid W skolan i Wadköping, upptäckte den 29 september 1998 att idrotts­läraren Kenth F förvarade sprit i sitt skåp på arbetsplatsen. Händelsen ledde till ett möte på kommundelskontoret dagen därpå. Mötet resulterade i att Kenth F och kommundelschefen Alf L undertecknade en över­enskommelse, innebärande bland annat att Kenth F under höstterminen 1998 skulle underkasta sig slumpmässiga alkoholtester på arbetstid. Den 3 november 1998 gav ett alkoholtest positivt utslag; det visade sig att Kenth F hade 0,2 promille alkohol i blodet. Händelsen ledde till ett nytt möte på kommundelskontoret dagen efter. I anslutning till mötet skrev Kenth F och Alf L under en ny överenskommelse, innebärande bland annat att Kenth F under de närmaste tre veckorna skulle alkoholtestas varje morgon och under resterande del av höstterminen tre gånger i veckan. Alkoholtesterna skulle utföras hos företagshälsovården på morgonen före arbetet. Kenth F var hemma från arbetet den 5 och 6 november. Där­efter skedde alkoholtester i enlighet med överenskommelsen fram till mitten av december 1998, då man kom överens om att avbryta förfarandet.

Förbundet har i målet gjort gällande att kommunen genom förfarandet ådragit sig skadeståndsskyldighet för brott mot kollektivavtalet AB 98 och medbe­stämmandelagen enligt följande. Kommunen har brutit mot bestämmelsen i AB 98 § 7 mom. 3, därför att alkoholtesterna av Kenth F inte har genom­förts i nära samförstånd med honom. Kenth F och den facklige repre­sentanten Per B protesterade mot alkoholtesterna, men då kommunen hotade med att avstänga Kenth F kände han sig tvingad att skriva under överenskommelserna. Vidare har kommunen i strid med AB 98 avstängt Kenth F från arbetet under tiden den 5-6 november 1998. Kommunen har slut­ligen genom att underlåta att förhandla med förbundet innan överenskommel­serna träffades och Kenth F avstängdes från arbetet brutit mot 11 § medbestämmandelagen. Kommunen var skyldig att förhandla med förbundet även om alkoholtesterna genomfördes i nära samförstånd med Kenth F.

Kommunen har bestritt skadeståndsskyldighet och till stöd för sin inställning anfört sammanfattningsvis följande. Alkoholtesterna har hela tiden genomförts i nära samförstånd med Kenth F. Kommunen hotade inte med att av­stänga Kenth F om han inte skrev under överenskommelserna. Varken Kenth F eller Per B protesterade mot alkoholtesterna; tvärtom förklarade Kenth F upprepade gånger på frågor från Lennart N och Alf L att han var nöjd med överenskommelserna. Det var en del av överenskommelsen som träffades den 4 november 1998 att Kenth F skulle vara hemma från arbetet den 5 och 6 november. Kommunen har alltså inte avstängt Kenth F från arbetet. Kommunen har inte varit förhand­lingsskyldig enligt 11 § medbestämmandelagen innan överenskommelserna träffades, eftersom det inte var fråga om några ensidiga beslut av arbetsgiva­ren.

Arbetsdomstolen skall i det följande behandla tvistefrågorna i skilda avsnitt.

Har alkoholtesterna genomförts i nära samförstånd med Kenth F?

Som tidigare framgått innehåller AB 98 § 7 mom. 2 bestämmelser om perio­diska hälsoundersökningar. Parterna är ense om att dessa bestämmelser inte är tillämpliga i detta fall utan att de aktuella alkoholtesterna i stället skall hänföras till övriga hälsoundersökningar enligt mom. 3 i samma paragraf, där det före­skrivs att sådana hälsoundersökningar skall genomföras i nära samförstånd med arbetstagaren.

Parterna i målet har inte gått närmare in på vad som är den närmare innebör­den av kollektivavtalets uttryck ”i nära samförstånd”. Av argumentationen i målet kan man enligt domstolens mening dra slutsatsen att uttrycket enligt parternas mening inte syftar på något annat än att det skall föreligga samtycke i någon form från arbetstagarens sida. Parternas delade meningar i frågan om alkoholtesterna av Kenth F genomförts i nära samförstånd med honom grundar sig alltså inte på skilda ståndpunkter om hur kollektivavtalsbestämmel­sen skall tolkas utan på skilda uppfattningar om vad som skedde vid de två möten som föregick de utförda alkoholtesterna. Den i målet framlagda bevis­ningen tar också sikte enbart på detta.

Det kan först konstateras att de båda mötena ostridigt mynnade ut i att det ut­formades skriftliga överenskommelser om alkoholtester och att överenskom­melserna även undertecknades av Kenth F och Alf L. Om tviste­frågan bedöms på grundval enbart av den skriftliga bevisningen råder det alltså ingen tvekan om att Kenth F har samtyckt till de utförda alkoholtesterna. Förbundets ståndpunkt är emellertid att överenskommelserna inte ger något riktigt uttryck för Kenth Fs inställning utan att han blev tvingad att underteckna dessa under hot om avstängning. Kommunen har bestritt att det var så det gick till när överenskommelserna ingicks.

Vid huvudförhandlingen har på förbundets begäran hållits förhör under san­ningsförsäkran med Kenth F och vittnesförhör med Per B. På kommunens begäran har hållits vittnesförhör med Lennart N och Alf L.

Som bakgrund till händelseförloppet under höstterminen 1998 har följande framkommit vid förhören med Lennart N och Kenth F. Under åren 1996 och 1997 höll skolledningen ett par samtal med Kenth F med anledning av att det framkommit uppgifter om att Kenth F skulle ha luktat alkohol på arbetet. Kenth F förklarade därvid att han inte hade några alkoholproblem och samtalen ledde inte till några vidare åtgärder. Senare medgav Kenth F att han tidigare hade haft alkoholproblem, och han har inför Arbetsdomstolen berättat att han förvarade sprit i sitt skåp på arbetsplatsen för att kunna gå dit och ta sig ett glas på helgerna. Han ville inte dricka hemma av hänsyn till sin hustru.

När det gäller vad som inträffade vid de två aktuella möten som hölls under hösten 1998, kan konstateras att de uppgifter som lämnats av förhörspersoner­na förmedlar två delvis olika versioner. Samstämmighet råder i huvudsak mel­lan Kenth Fs och Per Bs uppgifter, medan Lennart Ns och Alf Ls uppgifter ger en annan bild av vad som förekom. Det har genom förhören framkommit att de båda mötena gestaltade sig på i stort sett samma sätt.

Kenth F och Per B har berättat sammanfattningsvis följande. Per B förklarade inledningsvis att det inte var fråga om fackliga förhand­lingar. Lennart N redogjorde för händelserna med spritflaskan i Kenth Fs skåp respektive det positiva alkoholtestet. Vid det första mötet upp­gav Lennart N att det fanns uppgifter om att Kenth F skulle ha luktat alkohol på arbetet, och vid det andra mötet anklagade han Kenth F för att inte ha visat samarbetsvilja i kontakterna med UBB. Kenth F för­klarade vid mötena att han inte hade några alkoholproblem. Alf L upp­gav att han såg mycket allvarligt på vad som hänt och krävde först att Kenth F omedelbart skulle avstängas från arbetet. Per B protesterade och sade att avstängning var en olämplig åtgärd. Det var Lennart N och Alf L som dikterade villkoren i överenskommelserna och det före­kom ingen diskussion om innehållet. Kenth F fick inte tillfälle att fram­föra några invändningar. Ingen frågade Kenth F hur han ställde sig till kraven på alkoholtester. Per B uppfattade saken så att Kenth F hade att välja mellan att underkasta sig testerna eller att bli avstängd från arbetet. Per B påpekade att förfarandet var felaktigt och ifrågasatte vil­ket stöd som fanns för åtgärderna i lag och avtal. Vid det andra mötet fram­förde Per B även att Kenth F borde få betänketid. Mötena pågick i cirka en timme vardera. I anslutning till mötena skrevs handlingarna ut, var­efter de undertecknades av Kenth F och Alf L. Kenth F var tvungen att skriva under handlingarna för att inte bli avstängd från arbetet.

Lennart N och Alf L har berättat sammanfattningsvis följande om de två mötena. Mot bakgrund av deras kännedom om Kenth Fs tidi­gare alkoholproblem gav först spritflaskan i skåpet och sedan det positiva alkoholtestet anledning till oro för elevernas säkerhet och Kenth Fs per­sonliga förhållanden. De kände ett ansvar för att Kenth F erhöll stöd och hjälp om han hade alkoholproblem. Syftet med mötena var att föra en dialog med Kenth F och avsikten var att de skulle komma överens om lämpliga åtgärder. De hade inför mötena inte övervägt vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för det fall en överenskommelse inte kom till stånd. Det var alls inte så att arbetsgivarsidan dikterade villkoren i överenskommelserna. Villkoren var resultatet av de samtal som fördes vid mötena. Det uttalades aldrig något hot om avstängning. Det var visserligen arbetsgivarsidan som tog initiativet till att Kenth F skulle genomgå alkoholtester, men han tillfrågades upprepade gånger vid mötena om han var nöjd med villkoren. Kenth F svarade då att han var det. Det fanns inga indikationer på att Kenth F var motvillig till överenskommelserna. Per B framförde en del synpunkter på förfa­randet och frågade efter tillämpliga paragrafer i lag och avtal, men inte heller han hade några invändningar mot det sakliga innehållet i överenskommelserna. Mötena pågick i omkring en och en halv timme vardera.

Av det anförda framgår att Kenth Fs och Per Bs uppgifter ger stöd åt förbundets uppfattning samt att Lennart Ns och Alf Ls uppgifter ger stöd åt kommunens uppfattning. Det är enligt domstolens mening i viss mån förklarligt att man på ömse sidor uppfattade saken på olika sätt. Det ligger nämligen i sakens natur att Kenth F befann sig i ett visst under­läge mot bakgrund av de händelser som arbetsgivarsidan förde fram som skäl för att han skulle genomgå alkoholtester. Detta kan förklara att såväl Kenth F som Per B uppfattade saken så att Kenth F hade att välja mellan att underkasta sig testerna eller att bli avstängd från arbetet. Till saken hör också att möjligheten till avstängning i och för sig måste ha berörts i varje fall vid det första mötet, låt vara med tanke på en annan situation: i den första av de båda överenskommelserna anges nämligen att Kenth F omedelbart skulle avstängas från arbetsplatsen om alkoholtestet var positivt eller om han vägrade att genomföra provet. Enligt Arbetsdomstolens mening är det naturligt att Kenth F i och för sig var negativt inställd till alkoholtesterna. En an­nan sak är att han i den uppkomna situationen fann för gott att acceptera arbetsgivarsidans krav på att sådana tester skulle genomföras. Det har i målet inte visats annat än att mötena resulterade i att Kenth F, såsom arbets­givarsidan hade anledning att uppfatta saken, faktiskt var införstådd med att genomföra testerna.

Arbetsdomstolen kommer på grund av det anförda till slutsatsen att förbundet inte förmått visa att alkoholtesterna har genomförts utan att det har förelegat nära samförstånd med Kenth F. Det är alltså inte styrkt att kommunen gjort sig skyldig till brott mot AB 98 § 7 mom. 3.

Har kommunen avstängt Kenth F från arbetet i strid mot AB 98?

Kenth F var hemma från arbetet den 5 och 6 november 1998 i enlighet med vad som anges i andra stycket i den skriftliga överenskommelse som träf­fades den 4 november 1998. I enlighet med vad Arbetsdomstolen kommit fram till i frågan om huruvida alkoholtesterna genomförts i nära samförstånd med Kenth F, anser domstolen att förbundet inte förmått visa att Kenth F avstängts från arbetet. Det är alltså inte heller bevisat att kommunen gjort sig skyldig till kollektivavtalsbrott i detta avseende.

Har kommunen varit förhandlingsskyldig enligt 11 § medbestämmandelagen?

Tvistefrågan i denna del av målet gäller huruvida kommunen genom att ingå överenskommelserna med Kenth F om alkoholtester m.m. utan att dess­förinnan ha förhandlat med förbundet har brutit mot bestämmelsen om primär förhandlingsskyldighet i 11 § medbestämmandelagen. Det är ostridigt att kommunen inte har tagit initiativ till förhandling innan överenskommelsen in­gicks.

Förbundet har gjort gällande att primär förhandlingsskyldighet har förelegat oberoende av frågan huruvida alkoholtesterna genomförts i nära samförstånd med Kenth F. Kommunens ståndpunkt är att förhandlingsskyldighet inte förelegat av det skälet att arbetsgivaren inte fattat några ensidiga beslut utan i stället träffat överenskommelser med Kenth F.

I 11 § första stycket medbestämmandelagen föreskrivs en skyldighet för arbetsgivare att, innan han beslutar om viktigare förändring av sin verksamhet, på eget initiativ förhandla med arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av kollektivavtal. Detsamma skall iakttas innan arbetsgivare be­slutar om viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör organisationen. Den fråga Arbetsdomstolen i detta sammanhang har att besvara är huruvida det förhållandet att kommunen och Kenth F träffade överenskommelser innebär att kommunen inte var skyldig att primärförhandla med förbundet i de frågor som blev föremål för överenskommelserna. Det kan konstateras att det i målet är ostridigt att dessa frågor i och för sig var sådana som avses i 11 § första stycket medbestämman­delagen.

Den primära förhandlingsskyldigheten enligt 11 § medbestämmandelagen bety­der att arbetsgivaren skall ta initiativ till och genomföra förhandling med kol­lektivavtalsbärande facklig organisation innan han får fatta och verkställa be­slut i vissa frågor. Skyldigheten motsvarar en rätt till förhandling för arbets­tagarorganisationen. Förhandlingsrätten tillkommer alltså arbetstagarorganisa­tionen, inte den enskilde arbetstagaren. Tanken är att organisationen, när det gäller viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållandena för en medlem i organisationen, inte bara skall uppträda som ett slags företrädare för arbetstagaren utan även ha möjlighet att se förhandlingsfrågan mot bakgrund av sin fackliga verksamhet i stort och anlägga andra synpunkter än sådana som direkt följer av att förhandlingen berör en viss enskild medlem. I konsekvens härmed har en arbetsgivare ansetts gå förbi sin fackliga motpart på ett sätt som strider mot 11 § medbestämmandelagen, om han vänder sig direkt till de an­ställda med ett utarbetat förslag i en förhandlingsfråga innan den fackliga mot­parten har fått tillfälle att föra fram sina synpunkter eller ens blivit informerad (se Arbetsdomstolens dom 1986 nr 53). En arbetsgivare har inte heller ansetts befriad från sin förhandlingsskyldighet inför en omplacering av det skälet att den berörda arbetstagaren själv önskade eller åtminstone inte motsatte sig om­placering (se domen 1978 nr 60).

Mot bakgrund av det anförda anser Arbetsdomstolen att det får anses sakna betydelse för förhandlingsskyldigheten att kommunen och Kenth F kom överens i de frågor som innan överenskommelserna träffades hade bort bli föremål för förhandlingar. Kommunen har alltså varit skyldig att primärför­handla med förbundet innan överenskommelserna träffades med Kenth F. Genom sin underlåtenhet att förhandla har kommunen åsidosatt 11 § medbestämmandelagen.

Arbetsdomstolen bestämmer det allmänna skadestånd som kommunen har att betala för sitt åsidosättande av 11 § medbestämmandelagen till 20 000 kr.

Sammanfattning, rättegångskostnader

Sammanfattningsvis har Arbetsdomstolen funnit att annat inte visats än att alkoholtesterna av Kenth F har genomförts i nära samförstånd med honom. Vidare har Arbetsdomstolen inte funnit styrkt att Kenth F av­stängts från arbetet på det sätt förbundet påstått. Förbundets yrkanden om ska­destånd för brott mot AB 98 skall därför avslås. Arbetsdomstolen har däremot kommit fram till att kommunen genom sin underlåtenhet att primärförhandla med förbundet har ådragit sig skadeståndsskyldighet för åsidosättande av 11 § medbestämmandelagen.

Den nu angivna utgången av målet innebär att parterna vinner ömsom. Vad kommunen åläggs att betala utgör emellertid endast en mindre del av vad för­bundet yrkat i målet. Arbetsdomstolen anser med hänsyn härtill att förbundet bör åläggas att till kommunen betala en jämkad ersättning för dess rättegångs­kostnader.

Domslut

1.  Arbetsdomstolen förpliktar Wadköping kommun att till Lärarnas Riksförbund utge allmänt skadestånd med tjugotusen (20 000) kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 17 april 2000 tills betalning sker.

2.  Arbetsdomstolen avslår Lärarnas Riksförbunds talan i övrigt.

3.  Arbetsdomstolen förpliktar Lärarnas Riksförbund att ersätta Wadköping kom­mun för dess rättegångskostnader med tjugofemtusen (25 000) kr, varav 19 375 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på totala be­loppet från dagen för denna dom tills betalning sker.

Ledamöter: Michaël Koch, Susanne Sjöblom, Palle Landin, Inger Mattsson Kasserud, Gun Lombach, Lise-Lotte Ewerhard och Anna-Greta Johansson. Enhälligt.

Sekreterare: Håkan Lundquist