ARBETSDOMSTOLEN Domar i fulltext AD 2006 nr 122 Skadestånd på grund av brott mot lojalitetsplikten Domen kommer inte att refereras i publikationen

Arbetsdomstolens domar.

1/06, 2006-12-13  Mattias E, Vimmerby, Per-Erik S, Vimmerby och Hans S, Målilla ./. Roxx Kommunikation AB, Vimmerby angående skadestånd på grund av brott mot lojalitetsplikten

Innehållsförteckning

Denna innehållsförteckning är ingen del av arbetsdomstolens dom. Den är tillagd för att det skall vara lättare att manövrera sig i domen på webben. Tryck på det färgade avsnittet i förteckningen så kommer du till den delen av domen.

I övrigt har domen HTML-kodats så att den skall ta mindre plats, rubrikerna och texten har formaterats så att det skall vara möjligt att göra innehållsförteckningen och känsliga namn har avidentifierats. I övrigt är det AD:s fulltextsdom.

SAKEN.. 1

ÖVERKLAGAD DOM... 2

Domskäl 2

Har lojalitetsplikten åsidosatts?. 2

Ekonomisk skada?. 3

 .

Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar.

 ARBETSDOMSTOLEN                                    DOM                           Dom nr 122/06

                                                                              2006-12-13                 Mål nr B 11/06

Stockholm

KLAGANDE

1.                   Mattias E, VIMMERBY

2.                   Per-Erik S, VIMMERBY

3.                   Hans S, MÅLILLA

Ombud för samtliga: advokaterna Hans-Göran Frick och Krister Havert, Gärde Wesslau Advokatbyrå, Box 684, 551 19 JÖNKÖPING

MOTPART

Roxx Kommunikation AB, 556580-7863, Box 164, 598 23 VIMMERBY

Ombud: advokaten Mårten Lundmark, Danowsky & Partners Advokatbyrå KB, Box 16097, 103 22 STOCKHOLM

SAKEN

skadestånd på grund av brott mot lojalitetsplikten

ÖVERKLAGAD DOM

Kalmar tingsrätts dom den 16 december 2005 i mål nr T 641-05

______________________

Tingsrättens dom, se bilaga (uteslutes här).

Mattias E, Per-Erik S och Hans S har yrkat att Arbetsdomstolen, med ändring av tingsrättens dom, skall ogilla Roxx Kommunikation AB:s (Roxx) talan samt befria dem från skyldigheten att ersätta Roxx rättegångskostnader vid tingsrätten och i stället förplikta Roxx att ersätta deras rättegångskostnader där.

Roxx har bestritt ändringsyrkandena.

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Arbetsdomstolen.

Målet har avgjorts efter huvudförhandling. Vid denna har Mattias E, Per-Erik S, Hans S och Micael Glennfalk hörts på nytt under sanningsförsäkran samt förnyat vittnesförhör hållits med Magnus N. Förhören vid tingsrätten med Therése S och Bjarne L har förebringats genom banduppspelning respektive uppläsning ur tingsrättens  dom. Roxx har åberopat samma skriftliga bevisning som vid tingsrätten.

Parterna har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak detsamma som finns antecknat i tingsrättens dom med de ändringar som i det följande framgår av domskälen.

Domskäl

Tvisten i målet gäller frågan om Mattias E, Per-Erik S och Hans S har ådragit sig skadeståndsansvar gentemot Roxx genom att bedriva konkurrerande verksamhet under anställningen och därmed åsidosätta sin lojalitetsplikt gentemot Roxx.

Har lojalitetsplikten åsidosatts?

I ett anställningsförhållande krävs av arbetstagaren att denne är lojal mot arbetsgivaren. Lojalitetskravet ingår som ett led i anställningsavtalet. Som Arbetsdomstolen i ett flertal domar tidigare har klargjort bryter en anställd i allmänhet på ett allvarligt sätt mot lojalitetskravet om han eller hon medan anställningen består driver en med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet som är ägnad att tillfoga arbetsgivaren en inte obetydlig skada eller som eljest sker under sådana omständigheter att den bör uppfattas som illojal (se t.ex. AD 2003 nr 84). Redan planer på sådan verksamhet kan under vissa omständigheter utgöra brott mot lojalitetskravet (se t.ex. AD 1993 nr 12).

Som tingsrätten konstaterat är det ostridigt att Mattias E, Per-Erik S och Hans S den 27 maj 2004, dvs. under pågående anställningar hos Roxx, förvärvade en fjärdedel var av aktierna i bolaget MediaPartner i Vimmerby AB (Mediapartner) som skulle bedriva en med Roxx direkt konkurrerande verksamhet. Det är också ostridigt att de samma dag utsågs till styrelseledamöter i bolaget med rätt att var för sig teckna dess firma. Vidare är det ostridigt att Per-Erik S i tiden innan Mattias Es och Hans Ss anställningar vid Roxx hade upphört för Mediapartners räkning tog kontakt med Energihuset i Vimmerby AB (Energihuset) och Gnosjö Automatsvarvning AB i syfte att förmå dessa bolag att anlita Mediapartner för att producera kundtidningar.

Mattias E, Per-Erik S och Hans S har i Arbetsdomstolen medgett att de genom ovan nämnda åtgärder har agerat illojalt gentemot bolaget och att de därmed principiellt sett är ansvariga för ekonomisk skada som Roxx därigenom kan ha orsakats.

Utöver nu redovisade åtgärder har Roxx gjort gällande att Mattias E, Per-Erik S och Hans S har gjort sig skyldiga till ytterligare illojala åtgärder under anställningstiden hos Roxx. Mattias E, Per-Erik S och Hans S har bestritt detta. Roxx har inte kunnat peka på några konkreta illojala åtgärder men hävdat att det kan hållas för visst att Mattias E, Per-Erik S och Hans S under sina anställningar hos Roxx har varit aktiva i Mediapartner i större omfattning än vad de vitsordat och därvid bl.a. kontaktat ett flertal av Roxx tidigare kunder. Enligt Arbetsdomstolens mening kan det av bevisningen i målet emellertid inte dras slutsatsen att Mattias E, Per-Erik S och Hans S under den i målet aktuella tiden har vidtagit fler illojala åtgärder än vad de medgett och som angetts i det föregående.

Arbetsdomstolen finner alltså, liksom tingsrätten, att Mattias E, Per-Erik S och Hans S genom anskaffandet av Mediapartner samt kontakterna med Energihuset och Gnosjö Automatsvarvning AB har åsidosatt sin lojalitetsplikt enligt anställningsavtalen. De är därmed i princip skyldiga att ersätta Roxx för den ekonomiska skada som har uppkommit som en följd av deras avtalsbrott.

Ekonomisk skada?

Parterna har beträffande frågan om vilken skada som har uppstått redovisat samma ståndpunkter som vid tingsrätten samt lagt fram i huvudsak samma utredning som där. Roxx har således hävdat att den ekonomiska skada som bolaget åsamkats utgörs av uteblivna vinster, ökade marknadsföringskostnader, utredningskostnader samt kostnader för löner för Mattias E, Per-Erik S och Hans S. Mattias E, Per-Erik S och Hans S har däremot gjort gällande att Roxx över huvud taget inte lidit någon ekonomisk skada med anledning av deras illojala agerande.  

Det kan konstateras att Roxx skadeberäkning grundas på att Mattias E, Per-Erik S och Hans S har agerat illojalt i en avsevärt större omfattning än Arbetsdomstolen funnit styrkt i målet. Skadeståndsbedömningen kan dock inte utgå från annat skadeståndsgrundande handlande än det domstolen i det föregående funnit utrett, dvs. i princip Per-Erik Ss åtgärder att kontakta Energihuset och Gnosjö Automatsvarvning AB i syfte att förmå dem att anlita Mediapartner.

Roxx har inte påstått i målet att Per-Erik Ss kontakter med Gnosjö Automatsvarvning AB har lett till någon konkret skada för bolaget. Roxx har dock hävdat att bolaget genom Per-Erik Ss agerande har gått miste om Energihuset som kund och därvid åsamkats en skada om närmare 130 000 kr motsvarande utebliven vinst. Mattias E, Per-Erik S och Hans S har vidgått att Energihuset kommit att anlita Mediapartner, och därmed att Roxx gått miste om Energihuset som kund, men invänt att detta skett helt och hållet på initiativ från Energihusets företrädare Bjarne Lynbech av det skälet att denne är personligen bekant med Hans S. Detta har bekräftats av Bjarne L som har uppgett att han lät anlita Mediapartner eftersom det var viktigt för honom att Hans S, som skulle börja vid bolaget, medverkade i projekteringen.

Av det nu anförda följer att Energihuset valde att inte anlita Roxx eftersom Hans S skulle lämna sin anställning där. Någon utredning som visar att Energihuset skulle ha förmåtts att anlita Roxx för det fall att några kontakter inte förekommit mellan Per-Erik S och Energihuset föreligger inte. Det kan enligt Arbetsdomstolens mening därmed inte anses visat att det

föreligger ett sådant orsakssamband mellan Per-Erik Ss kontakter med Energihuset och den uteblivna vinst som Roxx orsakades till följd av att Energihuset valde att inte anlita Roxx att Mattias E, Per-Erik S och Hans S kan förpliktas att ersätta någon del av denna.

Vad sedan gäller den av Roxx yrkade ersättningen avseende marknadsföringskostnader och utredningskostnader finner Arbetsdomstolen inte visat att dessa har ett sådant samband med de begränsade illojala åtgärder som Mattias E, Per-Erik S och Hans S funnits övertygade om att de har att svara för dessa kostnader.

Beträffande den av Roxx yrkade ersättningen avseende kostnader för lön till Mattias E, Per-Erik S och Hans S kan konstateras att fråga är om lön för tid när de alltjämt var anställda hos Roxx och såvitt framkommit utförde arbete åt bolaget eller åtnjöt överenskommen ledighet. Någon skada för Roxx kan därmed inte sägas ha uppkommit genom utbetalningen av lönen och yrkandet i denna del kan därför redan på den grunden inte vinna bifall.

Arbetsdomstolens ställningstaganden i det föregående innebär sammanfattningsvis att Roxx talan i målet skall avslås. Mattias Es, Per-Erik Ss och Hans Ss ändringsyrkanden skall därför vinna bifall och tingsrättens domslut i huvudsaken ändras i enlighet därmed.

Vid denna utgång skall Roxx som förlorande part förpliktas att ersätta Mattias E, Per-Erik S och Hans S för deras rättegångskostnader såväl vid tingsrätten som i Arbetsdomstolen. Vad de yrkat vid tingsrätten är skäligt. Om yrkat belopp i Arbetsdomstolen råder inte tvist.

Domslut

1. Med ändring av tingsrättens domslut i huvudsaken avslår Arbetsdomstolen Roxx Kommunikation AB:s talan i målet.

2. Med ändring av tingsrättens domslut i fråga om rättegångskostnader

a)  befriar Arbetsdomstolen Mattias E, Per-Erik S och Hans S från skyldigheten att ersätta Roxx Kommunikation AB för dess rättegångskostnader vid tingsrätten samt

b) förpliktar Arbetsdomstolen Roxx Kommunikation AB att ersätta Mattias E, Per-Erik S och Hans S för deras rättegångskostnader vid tingsrätten med etthundrafyrtiotusen (140 000) kr avseende ombudsarvode jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för tingsrättens dom till dess betalning sker.

3.  Arbetsdomstolen förpliktar Roxx Kommunikation AB att ersätta Mattias E, Per-Erik S och Hans S för deras rättegångskostnader i Arbetsdomstolen med etthundrafyrtiotretusentrehundrafemtiofem (143 355) kr, varav 137 500 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen på det förstnämnda beloppet från dagen för denna dom till dess betalning sker.

Ledamöter: Carina Gunnarsson, Lars Dirke, Kurt Eriksson, Jan Nordin,

Ulf Perbeck, Sven-Olof Arbestål och Lars-Erik Klason. Enhälligt.

Sekreterare: Stefan Lundstig